Evropská říše 2027


Select your language

Europe Empire 2027 - English    Europe Empire 2027 - Turkish    Europe Empire 2027 - German    Europe Empire 2027 - Greek    Europe Empire 2027 - Arabic    Europe Empire 2027 - Spanish    Europe Empire 2027 - Russian    Europe Empire 2027 - French    Europe Empire 2027 - Chinese Traditional    Europe Empire 2027 - Polish
Europe Empire 2027 - Portuguese    Europe Empire 2027 - Vietnamese    Europe Empire 2027 - Indonesian    Europe Empire 2027 - Italian    Europe Empire 2027 - Romanian    Europe Empire 2027 - Hebrew    Europe Empire 2027 - Czech    Europe Empire 2027 - Dutch
Europe Empire 2027 - Bengal    Europe Empire 2027 - Georgian    Europe Empire 2027 - Persian    Europe Empire 2027 - Serbian    Europe Empire 2027 - SlovakHry iGindis
iGindis je vaší cestou k tomu, abyste se svými přáteli hráli po celém světě bez jazykové bariéry.
Použitím našich automaticky překládaných zpráv ve hře, pomůže všem hráčům komunikovat a vzájemně si porozumět.
Hra podporuje režim jednoho a více hráčů.

Příběh hry
Je rok 2027, ve světě vládne chaos.
Nově zvolený prezident USA se zaměřil na domácí problémy, potom co ve své kampani slíbil že američtí vojáci už nebudou posíláni bojovat do cizích válek.
Spojené státy začali stahovat své jednotky ze zbytku světa.
Světové trhy se zhroutily poté, co začaly na Středním východě a v Jihočínském moři rozsáhlé války kvůli obavám z nadřazenosti a nerovného sdílení zdrojů.
Evropa je ponechána napospas záplavám uprchlíků a nebezpečí invaze z východu. Problémy pokračují s nástupem nacionalizmu v Rakousku, Turecku a Rusku. NATO již nemá žádnou moc.
Konflikt se rozšiřuje do celého světa a několik generálů provádí puče aby získali moc.

Poté co velké povstání svrhne vládu v tvojí zemi, stáváte se jako vůdce rebelů novým vůdcem země.
Jako vůdce máte ve své zemi neomezené pravomoci.
Máte podporu parlamentu a jste na cestě k zformování Evropské říše.

Vašim cílem, jako nového vůdce, je stát tím největším vůdcem.
S použitím všeho od diplomacie po válku, musíte vybudovat říši silnější než všechny ostatní, jak ekonomicky tak i vojensky.
Jste připraven vést, Vrchní veliteli?

Ve hře si vybereš zemi kterou chceš vést a začeš hrát
Hra osahuje: Prodejce zbraní z celého světa, Špionážní centrum, Hlavní štáb, Diplomaty, Ekonomiku, Technologii, Zprávy ze světa rozdělené na Ekonomiku, Mezinárodní vztahy, Špionáž a Válku) a velmi vyspělou umělou inteligenci.
Mezi vojenské složky ve hře patří: Žoldáci, Obrněné transportéry (OT), Tanky, Dělostřelectvo, Protiletadlové rakety, Vrtulníky, Stíhačky, Bitevníky, Ponorky, Bojoví roboti, Drony (UAV), Letadlové lodě.

Systém je navržen tak že vymyslí tisíce různých scénářů a vybere nejlepší strategii k vítězství.
Na konci hry vám systém ukáže vaše skóre a jak hodnotí umělá inteligence váš výkon.
Systém využívá reálné údaje z internetu
Hodně štěstí nový vůdce!


Jak začít?
Hra nevyžaduje registraci stačí kliknout a začít hrát.
Vyberte si obtížnost a zemi za kterou chcete hrát.
Když dokončíte všechny akce pro dané kolo klikněte na tlačítko „Konec kola“, systém vše spočítá a dá vám výsledky kola.
Každé kolo reprezentuje jeden měsíc hra začíná Lednem 2027.

První kroky
* Zkontrolujte ekonomiku vaší země a zlepšete jí (silná ekonomika bude v přeměně vaší země na říši klíčová)
* Zkontrolujte vztahy s ostatními státy a zlepšete je.
* Zlepšení úrovně výzkumu vám zajistí jednoduší obranu země.
* Ze začátku nebuďte agresivní nejdřív vybudujte silnou zemi.
* Využívejte své špióny pro zjišťování důležitých informací a dávejte pozor na to kdo posílá špióny na vás.
* Dalším využitím špiónů je sabotáž, oslab s její pomocí ostatní země.
* Pokud budete mít možnost oslabit cizí zemi vysláním jednotek na hranice (daná zem bude muset rozdělit svou armádu) udělejte to.
* Každé kolo zkontrolujte všechny zprávy pomůže vám to odhadnout co udělá systém příště a dovede vás to k úspěchu.


Uložit a načíst
Údaje hry můžete uložit nebo načíst v režimu jednoho hráče.
Nezapomeňte však, že máte pouze jeden úložný slot a v případě, že načtete, nemůžete vrátit zpět.
Buďte opatrní!


Finance
* Peníze získáváte podle počtu civilistů z toho e také bude odvozovat váš měsíční rozpočet.
* Vojáci jsou rekrutováni z civilistů. Čím více zrekrutujete lidí tím méně dostanete daní.
* Všechny údaje o státech použité ve hře pochází z World factbook
* Je důležité rozvíjet vzdělání ve vaší zemi, zvýší to vaše příjmy.
* Zlepšením vztahů s ostatními státy a se světovými velmocemi vám přinese nové obchody a zvedne vaše příjmy


Obyvatelstvo
Právě od nich dostáváš každý měsíc daně.
* Pokud stát přijde o všechny obyvatele prohraje.

Ekonomika a Průmysl
Bez silné ekonomiky a průmyslu není možné vybudovat silnou říši.

Centrum výzkumu
Ve výzkumném centru můžeš zlepšit technologie tvého státu.
* Pokud chcete vyzkoumat zbraně hromadného ničení musíte dosáhnout maximální úrovně.
* Pokud vybombardují vaší výzkumnou stanici přijdete o všechen dosavadní postup v dané kategorii takže se dobře braňte.

Diplomacie

Vyhlásit válku
umožní vám útočit na daný stát
Cena: $0


Požádat o klid zbraní
Mimo jiné zruší při přijetí mořskou blokádu.
Šance na úspěch je 33%
Cena: $1,000,000,000


Pohrozit vojenskou aktivitou
Může zlepšit ale i zhoršit vzájemné vztahy.
Cena: $500,000,000


Zlepšit obchodní styky
Zlepší vztahy a obchodní výhody.
Cena: $3,000,000,000


Podepsat mírovou smlouvu
Znemožní jakoukoli vojenskou nebo špionážní akci mezi státy.
Cena: $5,000,000,000


Vytvořit vojenskou alianci
Když je jedna ze zemí napadena druhá jí přijde na pomoc, zvyšuje příjmy o 3%.
50% šance že pomůže v případě války.
Cena: $7,000,000,000


Vystoupit z aliance
Zruší alianci.
Cena: $0


Zrušit mírovou smlouvu
Zruší mírovou smlouvu.
Cena: $0


Zhoršit vztahy
Zhorší vztahy „neúmyslným“ incidentem.
Cena: $0


Poslat pomoc
Pošle peníze navíc zemi.


Poslat vojenskou pomoc
Vyšle 20,000 mužů, 750 obrněných vozidel, 500 tanků, 500 děl, 48 vrtulníků a 24 stíhaček do jiné země za účelem udržování mírů
Vyslaná armáda se v případě války zapojí do boje a automaticky se vrátí po 3 kolech míru.
* Pokud pošlete armádu nelze ji v případě války stáhnout zpět.
* Počet jednotek co se vrátí záleží na výsledku války.
* Země musí být spojenci aby bylo možné pomoc vyslat.
* Musíte počkat na návrat jednotek než můžete akci zopakovat.


Zavolat o pomoc
Zavoláte jinému vůdci s prosbou o pomoc
* Zavolat o pomoc je možné v případě války.
* Hovor přesvědčí vašeho spojence aby poslal pomoc (peněžní/vojenskou) nebo se rovnou přidal do války.
* Tuto možnost máte jen jednou za kolo


Darovat nezávislost
Umožní Vám uvolnit a darovat nezávislost zemi jež jste si podmanil, ze států se stanou spojenci.
Tato akce také pozvedne vztahy všech velmocí a jednu úroveň.
* Nově vzniklá země si ponechá své původní hranice a 90% svých obyvatel ale ztratí všechny své vojenské jednotky a svou technologii.
* Pošlete jim 750 milionů a vojenskou podporu ve formě 20,000 vojáků + 250 obrněných vozidel pro udržení pořádku v zemi.
* Všechny státy budou mít dobré vztahy s nově vzniklým státem.
* Nemůžete darovat nezávislost pokud máte pod 1 milion obyvatel.


Obnovit stát
Vyšle velkou podporu na obnovu zničené země
Akce obnoví stát a udělá z něj vašeho nejlepšího spojence.
Jako podporu vyšlete 25,000 milionů, 1 milion civilistů, 20,000 vojáků, 500 obrněných vozidel, 250 Tanků, 250 děl.


Obchodní embargo
Tvoje zemì pøestane obchodovat s danou zemí a tví spojenci se pøidají.
* Tvoje zemì a tví spojenci sníží úroveò vztahù na chladné vztahy s vysokou úrovní špionáže. (V pøípadì, že jsou menší, zùstanou stejné)
* Tahle akce mùže zpùsobit, že daná zemì bude získávat ménì penìz a je doporuèeno udìlat tento krok pøed vojenskými akcemi.
* V pøípadì, že daná zemì je spojenec nebo v excelentních vztazích s jedním z tvých spojencù, potom nezavedou obchodní embargo.


Vyžadovat vyhlášení války
Pokud jsi ve válce se zemí a máš spojence, mùžeš vyžadovat od nich, aby vyhlásili válku dané zemi. Je zde 80%, že se do války pøipojí.
V pøípadì, že požadavek selže se mùže aliance mezi zemìmi rozpadnout.


Požadovat zastavení války
Mùžeš požadovat od zemì, aby se pøipojila k pøímìøí se všemi zemìmi, které jsou ve válce.
Tahle akce mùže pomoct slabým nebo malým zemím dostat ochranu od silných a velkých zemí.
V tomhle pøípadì síla tvé zemì je vyšší, než cílové zemì, je tu šance 33%, že pøijmou a pøestanou útoèit na ostatní zemì a vstoupí do pøímìøí se všemi zemìmi s kterými je ve válce.
Cena: $1,000,000,000


Spojené Národy
Jedna Zemì, Jeden globální lidský národ, Jeden za všechny a všichni za jednoho!

Spojené Národy mohou pomoci slabým/malým zemím a také pomoci omezit velké zemì.
* Každá zemì mùže poslat jeden požadavek každý mìsíc (kolo)
* Mùže být jeden požadavek na zemi každý mìsíc.
* Cena na poslání požadavku je $100 milionù
* Uvidíš výsledky automaticky po hlasování na požadavku.
* Pokud je požadavek pøijat, stane se øešením a poté ho zemì budou dodržovat.
* Hlasy závisí na úrovni vztahù, keré máš se zemìmi.
* V pøípadì, že žádost má více hlasù ANO než NE, stane se rezolucí a v ostatních pøípadech, kdy selže zmizí pøíští kolo.
* Protivník mùže také poslat požadavek. Ty uvidíš výsledek na seznamu Požadavkù a rezolucí Spojených národù.


Úplatek - Spojené Národy
Podplácet zemì ve Spojených Národech ti pomùže prosadit požadavky, které pomùžou tvé zemi nebo omezí ostatní velké zemì. (Také je to zpùsob, jak malé zemì mohou dostat pomoc navíc)
* Mùžeš podplatit pouze zemì, které nejsou nepøátelské k tvojí zemi a nejsou spojenci.
* Úplatek funguje automaticky pouze na nìkteré státy, které se zdrží hlasování. (Ne všechny zemì)
* Mùžeš vidìt, pokud požadavky mají možnost úplatku a v tom pøípadì cena úplatku závisí na poètu civilistù.
* Základní cena úplatku je $10 za každého civilistu v zemi, kterou si pøeješ podplatit.
Protože daná zemì mùže také nabídnout úplatek, mùžeš bojovat zvyšováním ceny úplatku za civilistu a èím více dáš, tím vyšší šanci dostaneš, aby požadavek prošel.
Pro pøíklad pokud má zemì jeden milion civilistù, cena úplatku bude $10,000,000
* Zemì dostane úplatek, pokud volili v prospìch zemì, která nabídla úplatek.
* Mùžeš se rozhodnout, kolik penìz tvá zemì použije na úplatky. Èím víc jich do úplatkù vložíš, tím vìtší šance na to, že se více zemí nechá podplatit.
* Pokud je úplatek pøijat, automaticky jde k zemi, která pøijalla úplatek a bude volit v tvùj prospìch v jakémkoli požadavku.
* Bude vždy použito maximální množství úplatkù. Peníze nebudou vráceny, i když úplatek pøijme málo zemí...(Takže se rozhodni dobøe, kolik penìz chceš použít na podplácení ostatních zemí)
* V pøípadì, že AI pošle požadavek na tvojí zemi, systém ti dovolí pøidat úplatek do požadavku.

S.P. Možnosti rezoluce


Všichni musí uzavøít mír se zemí - Pokud bude požadavku vyhovìno, všechny zemì uzavøou mír s danou zemí. (V pøípadì války dojde na pøímìøí)


Všichni musí zaútoèit na zemi - Pokud bude požadavku vyhovìno, mnoho zemí sníží vztahy s danou zemí a nìkteré se mohou rozhodnout jít do války s danou zemí. (Vše závisí na úrovni vztahù)


Všichni musí pomoct omezit zbranì v zemi - Pokud bude požadavku vyhovìno, všechny zemì nebudou prodávat zbranì dané zemi. (Na 6 mìsícù)


Všichni musí snížit vztahy se zemí - Pokud bude požadavku vyhovìno, všechny zemì sníží o jednu úroveò vztahù s danou zemí. (Nezahrnuje spojence dané zemì)


Všichni musí ekonomicky pomoct zemi - Pokud bude požadavku vyhovìno, všechny zemì, které mají dobré vztahy s danou zemí pošlou pomoc.


Všichni musí poslat více špionù do zemì - Pokud bude požadavku vyhovìno, všechny zemì se zamìøí na posílání více špionù do dané zemì. (Na 3 mìsíce)


Všichni musí zrušit obchodní vztahy se zemí - Pokud bude požadavku vyhovìno, všechny zemì pøestanou obchodovat s danou zemí. (Všechny zemì zmìní vztahy na úroveò chladných vztahù s vysokou špionážní aktivitou. (Nezahrnuje spojence dané zemì)


Požadujeme, aby byl vùdce zemì pøedveden pøed soud - Pokud bude požadavku vyhovìno, daná zemì bude v chaosu a poèet rebelù dramaticky stoupne. (30% z populace zemì se mùže pøipojit k rebelùm).


Požadujeme, aby v této zemi byly odstranìny veškeré zakázané zbranì - Pokud bude požadavku vyhovìno, daná zemì odstraní veškeré chemické, biologické a atomové zbranì. (Technologická úroveò se sníží na 1)


Požadujeme, aby zemì dostala svobodu - Pokud bude požadavek pøijat, daná zemì dostane nezávislost a Spojené Národy zaplatí za pøestavbu. (Pouze na tento požadavek nikdo nemùže nabídnout úplatek)

Mezinárodní vztahy
Možnosti na obrazovce vztahů.
1 = Válka. (Ekonomické embargo – Snižuje příjem o 3٪).
2 = Klid zbraní. (Ekonomická sankce - Snižuje příjem o 2٪)
3 = Nepřátelské vztahy. (Ekonomické limity - Snižuje příjem o 1٪)
4 = Chladné vztahy s vysokou úrovní špionáže. (Žádný obchod)
5 = Chladné vztahy s střední úrovní špionáže. (Nízká ekonomická spolupráce – Zvyšuje příjem o 0.5٪)
6 = Chladné vztahy s nízkou úrovní špionáže. (Vyrovnaná ekonomická spolupráce – Zvyšuje příjem o 1٪)
7 = Přátelské vztahy bez špionáže. (Dobrá ekonomická spolupráce – Zvyšuje příjem o 1.5٪)
8 = Mírová smlouva. (Perfektní ekonomická spolupráce – Zvyšuje příjem o 2٪)
9 = Perfektní partnerství. (Obchodní partneři - Zvyšuje příjem o 2.5٪)
10 = Vojenská Aliance. Země si, v případě války, vzájemně pomohou . (Ekonomická unie – Zvyšuje příjem 3٪)

Možnosti vztahů se světovými velmoci
1 = Mají s tvojí zemí nepřátelské vztahy. (Ekonomické embargo – Snižuje příjmy o 3٪)
2 = Rozhodly se přerušit kontakt s tvojí zemí. (Ekonomické sankce - Snižuje příjmy o 2٪)
3 = Rozhodly se uzavřít ve vaší zemi ambasádu a povolaly velvyslance zpět. (Ekonomické limity - Snižuje příjmy o 1٪)
4 = Kvůli vašim nedávným rozhodnutím mají chladné vztahy. ( Žádný obchod)
5 = Mají normální vztahy, prodají vám pár zbraní. (Nízká ekonomická spolupráce – Zvyšuje příjmy o 0.5٪)
6 = Mají přátelské vztahy, prodají vám pár zbraní. (Vyrovnaná ekonomická spolupráce – Zvyšuje příjmy o 1٪)
7 = Mají přátelské vztahy, prodají vám nějaké zbraní.. (Dobrá ekonomická spolupráce – Zvyšuje příjmy o 1.5٪)
8 = Mají velmi přátelské vztahy, prodají vám dost zbraní.. (Perfektní ekonomická spolupráce – Zvyšuje příjmy o 2٪)
9 = Mají velmi přátelské vztahy, prodají vám dost zbraní.. (Obchodní partneři - Zvyšuje příjmy o 2.5٪)
10 = Mají velmi přátelské vztahy, prodají vám cokoliv. (Ekonomická unie - Zvyšuje příjmy o 3٪)


Povstalci
Povstalci ve vaší zemi neplatí daně a jejich jediným cílem je poškodit váš stát.
V případě že počet povstalců ve vaší zemi přesáhne 80% populace může dojít k revoluci, tedy ke konci hry.
* Pokud podpoříš povstalce v cizí zemi povede to k jejímu oslabení, protože přijde o část svých měsíčních příjmů.
* Nejlepším způsobem jak snížit počet povstalců ve vaší zemi je investovat do sociální péče, tak se z nich stanou normálně platící občané.


Centrum špionáže
Své špióny můžeš použít mnoha způsoby
Akci můžeš provést pouze v případě, že na ní máš dost peněz a že jsi to kolo ještě žádnou jinou akci proti té zemi nepodnikl.


Satelitní fotografie
Nejdříve musíte dosáhnout maximální technologické úrovně u „Satelitů“.
Pomocí satelitů můžete získat informace o nepříteli, jako obecná vojenská síla nebo důkaz o vývoji zbraní hromadného ničení
* Nepřítel se nedozví kdo provedl fotografování


Vzdušný průzkum (Dron)
Možnost Vzdušného průzkum se otevře po nákupu dronů (UAV).
Jejich použití vám umožní vidět rozložení nepřátelských sil.
Šance na úspěch závisí na technologické úrovni tvých dronů v porovnání s nepřátelskou technologickou úrovní protileteckých raket.

Špionážní mise

Informace o armádě – Váš špion se pokusí získat informace o vojsku vašeho nepřítele.
Šance na úspěch: 40% - Každá technologická úroveň špionáže zvyšuje šance o 5%
V případě úspěchu: Dostaneš informace o nepřátelském vojsku (počty).


Informace o ekonomice – Váš špion se pokusí získat informace o ekonomice vašeho nepřítele.
Šance na úspěch: 60% - Každá technologická úroveň špionáže zvyšuje šance o 5%
V případě úspěchu: Získáte informace o příjmech vašeho nepřítele.


Informace o technologii – Váš špion se pokusí získat informace o technologické úrovni nepřítele.
Šance na úspěch: 35% - Každá technologická úroveň špionáže zvyšuje šance o 5%
V případě úspěchu: Uvidíte technologické úrovně pár vybraných výzkumů.


Odpálit vojenské letiště – Váš špion se pokusí dostat na nepřátelské letiště a umístit několik bomb poblíž nepřátelských letounů.
Šance na úspěch: 15% - Každá technologická úroveň špionáže zvyšuje šance o 3%
V případě úspěchu: Bomby vybouchnou a zničí až 12 nepřátelských letounů.


Sabotáž technologie – Váš špion se pokusí přerušit práci v nepřátelském výzkumném centru.
Šance na úspěch: 10% - Každá technologická úroveň špionáže zvyšuje šance o 3%
V případě úspěchu: Nepřátelská zem přijde o 1-5 technologických úrovní.


Útok na ekonomiku – Váš špion se pokusí infiltrovat nepřátelskou burzu a vložit virus který poškodí nepřátelskou ekonomiku.
Šance na úspěch: 17% - Každá technologická úroveň špionáže zvyšuje šance o 3%
V případě úspěchu: Nepřátelská zem přijde o všechny své dostupné prostředky.


Ukrást peníze – Váš špion se pokusí ukrást peníze z nepřátelské banky.
Šance na úspěch: 13% - Každá technologická úroveň špionáže zvyšuje šance o 3%
V případě úspěchu: Váš špion odcizí 10% dostupných prostředků.


Způsobit rozpory – Tvůj špion se pokusí infiltrovat tábor nepřátelských jednotek a způsobit neshody.
Šance na úspěch: 8% - Každá technologická úroveň špionáže zvyšuje šance
V případě úspěchu: Až 15% nepřátelských vojáků opustí armádu a stanou se z nich civilisté.


Rozeštvat země – Tvůj špion se pokusí vyvolat diplomatické incidenty mezi dvěma zeměmi.
Šance na úspěch: 5% - Každá technologická úroveň špionáže zvyšuje šance o 1%
V případě úspěchu: Země sníží své vztahy o 1-3 úrovně.
* Vy vyberete pouze zemi systém poté najde zemi s nejhoršími vztahy, s tou pak váš špion provede diplomatické incidenty.


Podpořit povstání – Váš špion se pokusí doručit zbraně a zásoby do povstalecké základny v jiné zemi.
Šance na úspěch: 18% - Každá technologická úroveň špionáže zvyšuje šance o 3%
V případě úspěchu: Počet povstalců se zvýší až o 500,000.


Sabotáž balistických střel – Tvůj špion se pokusí infiltrovat nepřátelské odpaliště.
Šance na úspěch: 7% - Každá technologická úroveň špionáže zvyšuje šance o 3%
V případě úspěchu: Mnoho nepřátelských balistických střel bude zničeno.


Zavraždit vůdce – Váš špion se pokusí spáchat atentát na nepřátelského vůdce.
Šance na úspěch: 2% - Každá technologická úroveň špionáže zvyšuje šance o 1%
V případě úspěchu: Země bude ztracena na stránkách Evropské historie.


Zasáhnout do voleb – Váš špion se pokusí rozšířit falešné zprávy o kandidátech a zmanipulovat tak volby.
Šance na úspěch: 3% - Každá technologická úroveň špionáže zvyšuje šance o 1%
V případě úspěchu: Udělá z vás nejlepší spojence.


Infiltrovat povstání – Tvůj špion se pokusí infiltrovat povstaleckou skupinu ve vaší zemi.
Šance na úspěch: 5% - Každá technologická úroveň špionáže zvyšuje šance o 3%
V případě úspěchu: Až 20% členů opustí skupinu a stanou se z nich civilisté.

Nákup zbraní
V roce 2027 existují 4 velmoci Spojené státy, Rusko, Čína a státy Evropské unie.
Každá velmoc vám může prodat jiné zbraně za jinou cenu.
* Každý dodavatel má svou speciální zbraň.

Popis zbraní

Jednotky tvoří páteř vaší armády, je možné je využít jak pro útok tak pro obranu. Mimo jiné vás také brání před útoky komand.


Obrněné transportéry (OT) Se využívají pro rychlý a bezpečný přesun jednotek. Jsou důležité v případě totální války.


Tanky Jsou velice důležité v případě totální války. Čím více tanků máte, tím větší je šance na získání území. Je také důležité říct že tanky jsou také využívány jako poslední obrana v případě nepřátelského tankového útoku.


Bojový roboti mají největší sílu na bojišti. S vysokou palebnou silou, výdrží a silným obrněním určitě pomohou ovládnout bojiště.


Dělostřelectvo se využívá k oslabení pozic nepřátelských jednotek a dělostřelectva. Dobrý způsob využití je použití dělostřelecké kanonády, následovaného útokem komanda. V takovémto případě bude mít nepřítel málo jednotek na obranu jeho území.


Stíhačky jsou ve hře silnou zbraní. Můžeš je poslat bombardovat nepřátelské pozic. Čím více máš stíhaček, tím větší šance na úspěch. Dobrým využitím stíhaček je vyslat je na vlny bombardování před vyhlášením totální války.


Vrtulníky jsou skvělé k ničení nepřátelských tanků a dělostřelectva. Vrtulníky mohou být využity k oslabování nepřátelských pozic a ničení velkého množství tanků. Je důležité zničit co nejvíc nepřátelských tanků abys jste mohl získat co nejvíce území!


Proti letecké rakety se používají k obraně před leteckými útoky. Při totální válce brání tvé proti letecké rakety tvé tanky před stíhačkami a vrtulníky.


Bitevníky ti pomáhají bránit pobřeží. Jsou také vyzbrojeny těžkými děly kterými útočí na jednotky. Při použití námořního útoku, mohou pomoci zničit nepřátelské síly. Dávej pozor na nepřátelské bitevníky strážící pobřeží!


Ponorky jsou skvělou skrytou zbraní, dají se využít k nenápadnému útoku na nepřátelské pobřeží. Ponorky jsou ozbrojeny torpédy a naváděnými střelami.


Aktivní rezervy nahradí jakékoli ztráty a až vám dojdou tak by jste se měl začít bát.

Válečný kabinet
Možnosti akcí válečného kabinetu závisí na vzájemných vztazích a na tom jestli máte se státem společnou hranici.
Možné akce: Poslat jednotky, Plné nasazení, Vybombardovat vojenskou základnu, Vybombardovat průmyslovou zónu, Vybombardovat civilní cíle, Vybombardovat výzkumné středisko a vystřelit balistickou střelu.
* V případě totální války budou vaše síly automaticky vyslány na hranice.
* Systém umožnuje válčit s více státy najednou vaše síly pak ale budou roztříštěny a vaše obrana slabá
* V případě že nemáte s nepřátelskou zem společnou hranici systém automaticky zaútočí se stíhačkami a balistickými střeli.


Letadlové lodě
S použitím letadlových lodí můžeš pomoci svým vzdáleným spojencům nebo potrestat své nepřátele.
Každá technologická úroveň letadlových lodí vám umožnuje vyslat o 10 víc stíhaček za každou letadlovou loď.
Například 2 letadlové lodi s 2. úrovní vám umožní nasadit 40 stíhaček.
* Ponorky dokážou jednoduše letadlovou loď potopit takže mějte vždy připravené silné loďstvo na jejich ochranu.
* V případě že letadlové lodě nemáte budete moci bombardovat pouze sousední státy.
* Pokud napadneš stát se kterým nemáš hranici budou se boje účastnit pouze stíhačky na palubě vašich letadlových lodí


Vylodění
* Každá úroveň vám umožní se vylodit s více jednotkami.
* Aby jste mohl započít vylodění musíte jít do válečného kabinetu a vybrat možnost vylodění a zemi do které chcete své síly vyslat (k provedení vylodění musíte mít alespoň jednu úroveň vyloďování).
Poté co ukončíte váš tah systém automaticky vyšle vaší armádu do země se kterou jste ve válce.
* Tuto možnost máte jen v případě že jste ve válce se zemí se kterou nemáte společnou hranici. Rozmyslete se dobře než vyhlásíte válku silné zemi, protože ta bude mít možnost čelit vaší armádě v plné síle.
* Tuto možnost můžete využít i k získaní zázemí pro útok na vzdálené zemi.
* Vylodění se mohou účastnit pouze vaše invazní jednotky a stíhačky na letadlových lodích. (To znamená že útočník nemůže použít proti letadlové střely)
* V tomto příkladu je útočníkem velká země napadající zemi malou.
Vaše vyloďovací úroveň je 3 to znamená že můžete vyslat 30,000 mužů, 300 OT atd. … do bitvy. Po 2 měsících tedy může být nasazeno 60,000 mužů a 600 OT , po 3 měsících 90,000 mužů atd. …
Až se vaší armádě podaří zabrat pláž bude přicházet víc a víc jednotek dokud nebude váš nepřítel poražen.
* Pokud o pláž přijdete budete muset vylodění obnovit ve válečném kabinetu.
* Proti vylodění vás chrání vojáci v základnách.
* V případě že vylodění nepokračuje podle vašich představ můžete ho zastavit ve válečném kabinetu.


Energetické technologie
1. Úroveň -> umožní vám stavět letadlové lodě, které jsou poháněné jadernými reaktory.
2. Úroveň -> Lasery zlepší přesnost vašich proti balistických střel, také v případě balistického útoku zničí až 25% nepřátelských střel.
3. Úroveň -> Meteorologické zbraně jsou velice nebezpečné, umožnují vám seslat pohromu na specifickou zem.
Útok způsobí škodu na nepřátelské ekonomice pomocí vytvoření velkých hurikánů. Výsledkem může být, krom ztráty měsíčního příjmu, také velké ztráty na životech.
Nikdo se nedozví kdo útok vyslal. (Možnost se objeví ve válečném kabinetu po dokončení nutného výzkumu)


Proti letadlové střeli
Jedna baterie chrání 1,000 km čtverečních.
To znamená, že čím více máš území, tím víc baterií potřebuješ.

Vyslat jednotky
Tato možnost ti umožní rozvinout své armády a lépe se připravit na invazi.
Jednotky je vždy možné stáhnout zpět do jejich základen.

Braňte vaši zemi
V případě totální války vyšle systém automaticky jednotky na hranice.
Počet nasazených jednotek záleží na tom, kolik máte sdílených hranic a v kolika válkách momentálně jste. V případě vylodění záleží počet nasazených jednotek na úrovni vyloďování.
* Můžete také poslat navíc na frontu další jednotky. (Stačí vstoupit do válečného kabinetu kliknout na hranice a vybrat kolik chcete vyslat jednotek.)
* Dávejte si pozor na vysílání velkého množství jednotek, ostatní státy uvidí že máte mnoho front a zaútočí na vás.
* V případě klidu zbraní se všechny jednotky vrátí zpět na svou základnu.


Vyslat jednotky na hranice
Vyšle jednu divizi z tvojí armády na hranici s vybranou zemí.
Tato akce může sloužit buď jako příprava na invazi do nepřátelské země, nebo jako příprava na obranu proti invazi.
K vykonání této akce potřebujete minimálně 20,000 vojáků.


Plné nasazení na hranicích
Vyšle všechny vaše jednotky na hranice s vybranou zemí.
Tato akce může sloužit jako příprava na invazi do vybrané země nebo jako příprava obranné linie proti nepřátelské invazi.


Totální válka
Tvoje armáda se střetne s nepřátelskou přímo.
Takový konflikt vede ke ztrátám jednotek, zbraní i civilistů na obou stranách.
Musíš vyslat své jednotky na hranice a v případě že máš hranice s více státy měl by jsi své jednotky rozmístit moudře.
Můžete zabrat nepřátelskou zemi a rozšířit tak svou říši.
Do totální války s jinou zemí můžete vstoupit jen v případě že máte sdílenou hranici.

Totální válka mezi dvěma zeměmi
* Pokud chcete vyhlásit nějaké zemi se kterou máte společnou hranici stačí vstoupit do diplomacie, vybrat danou zemi a zvolit „Vyhlásit válku“, poté stačí ve válečném kabinetu vyslat potřebné jednotky na hranice.
* Poté co ukončíte kolo vypočte systém výsledky vašeho tažení a spraví vás o nich.
* Válka se může rozhořet i mezi státy kterou spolu nesousedí.
* V takovém případě se systém rozhodne vyslat stíhačky a balistické střely.
* Neexistuje žádný časový limit pro trvání války, může trvat měsíce nebo i roky.
* Pokud mají státy sdílenou hranici vyhodnotí systém válku takto.

Krok 1
Státy vyšlou své vrtulníky a stíhačky proti nepřátelským základnám. Cíle budou: OT, tanky, dělostřelectvo, proti letecké střely a jednotky.

Krok 2
Státy vyšlou své dělostřelectvo proti tomu nepřátelskému a vítěz bude mít možnost těžce zasáhnout nepřátelské pozice a jednotky.

Krok 3
Státy vyšlou své bitevníky a ponorky proti těm nepřátelským, vítěz použije své zbývající námořnictvo k vytvoření blokády znamená že vybraná zem přijde o možnost nakupovat zbraně.

Krok 4
Státy vyšlou své tanky a jednotky proti těm nepřátelským, vítěz zabere mnohem větší území s tím že cílem války je zabrat celou zemi.Potlačit povstání
Divize 20,000 vojáků vstoupí do jednoho z měst kontrolovaných povstalci s cílem ho zabrat zpátky.
Vašich 20,000 vojáků proti 20,000 povstaleckých jednotek které se v daném městě nachází.
V případě vítězství se až 500,000 povstalců stane normálními civilisty.
V případě prohry se až 100,000 připojí k povstání.
Technologická úroveň povstalců je o 1-5 úrovní nižší než ta vaše.
Po útoku je 5% že se jedna ze světových velmocí rozhodne s vámi zhoršit vztahy.


Námořní útok
Vaše lodě se pokusí dostat se co nejblíže k nepřátelským břehům a ostřelovat nepřátelské pozice. Při námořním útoku se proti sobě postaví vaše bitevníky proti nepřátelským bitevníkům.
Útok můžete provést kdekoli.
V případě úspěchu ztratí váš protivník: mnoho jednotek
Minimální síla potřebná k útoku: 1 bitevník
Maximální počet jednotek které můžete vyslat: Všechny vaše bitevník


Operace Deep Sea
50 neidentifikovatelných členů speciálních jednotek se pokusí potopit několik nepřátelských bitevníků.
50 vašich vojáků proti 50 nepřátelským vojákům. V případě rudého kódu bude mít obránce 100 vojáků.
Vůdce s vyšší technologickou úrovní pěších jednotek má větší šanci vyhrát.
V případě úspěchu potopí vaši vojáci 1-3 bitevníky a váš nepřítel se nedozví kdo je potopil.


Operace Blackjack
Všechny vaše stíhačky proletí nad předpokládanými nepřátelskými balistickými základnami a pokusí se je vybombardovat. Vaše stíhačky VS nepřátelské stíhačky.
V případě vítězství přijde protivník o mnoho balistických střel.
Minimální síla potřebná k útoku: 50 stíhaček
Maximální počet jednotek které můžete vyslat: Všechny tvé stíhačky


Dělostřelecká kanonáda
Tvoje dělostřelectvo se pokusí ostřelovat nepřátelské jednotky. Do dělostřelecké kanonády se zapojí každé tvé dělo. Vaše dělostřelectvo VS nepřátelské dělostřelectvo.
V případě úspěchu ztratí váš protivník: Mnoho jednotek
Minimální síla potřebná k útoku: 24 děl
Maximální počet jednotek které můžete vyslat: Celé vaše dělostřelectvo


Najdi a znič
Vaše vrtulníky se pokusí prorazit skrz nepřátelské proti letadlové střely a pomocí raket zaútočit na nepřítele. Vaše vrtulníky VS nepřátelským proti letadlovým střelám.
V případě úspěchu ztratí váš protivník: Obrněné transportéry, Tanky, Roboty a dělostřelectvo
Minimální síla potřebná k útoku: 12 vrtulníků
Maximální počet jednotek které můžete vyslat: všechny vaše vrtulníky


Skrytý útok
Vaše ponorky se pokusí promanévrovat skrz nepřátelské loďstvo k jejich břehům a odtud pomocí naváděných střel zničit jejich proti balistické střely.
Vaše ponorky VS Nepřátelské ponorky.
Útok je možné provést celosvětově.
V případě úspěchu ztratí váš protivní: mnoho proti balistických střel aniž by věděl kdo útok vyslal.
V případě neúspěchu může mezi vašimi státy vypuknout válka.
Minimální síla potřebná k útoku: 3 ponorky
Maximální počet jednotek které můžete vyslat: všechny vaše ponorky


Útok na moři
Všechny tvé bitevníky, letadlové lodě a ponorky se pokusí překvapit a za jeden den potopit všechny nepřátelské bitevníky a ponorky.
Bitva začne s cílem získat kontrolu nad mořem a umístit nepřátelskou zemi pod blokádu.
Útok je možné provést celosvětově.
Tato akce vyvolá válku.
Minimální síla potřebná k útoku: 5 bitevníků a 5 ponorek
Maximální počet jednotek které můžete vyslat: Všechny vaše bitevníky, letadlové lodě a ponorky


Útok komanda
50 neidentifikovatelných členů speciálního komanda v uniformách jiného státu se pokusí infiltrovat nepřátelskou základnu a vyvolat válku mezi dvěma jinými státy které mezi sebou mají nepřátelské vztahy nebo dokonce klid zbraní.
50 vašich vojáků proti 50 nepřátelským vojákům. Vůdce s vyšší technologickou úrovní pěších jednotek má vetší šanci na výhru.
V případě vítězství propukne mezi vybranými státy válka.
Všechny jednotky zemřou a je tu 25% šance že vám vybraná země vyhlásí válku.


Vybombardovat vojenské cíle
K provedení takové akce je potřeba minimálně 75 stíhaček. Vaše stíhačky se pokusí shodit bomby na nepřátelské vojenské základny.
V případě úspěchu operace
Dojde k zabití mnoha nepřátelských vojáků a zničení mnoha obrněných transportérů a tanků. (Existuje tu 30% šance že vám vybraná země vyhlásí totální válku)
Šance na úspěch mise závisí hlavně na počtu vašich letounů a jejich technologické úrovni proti počtu nepřátelských proti letadlovým střelám a jejich technologickou úrovní.


Vybombardovat průmyslové cíle
K provedení takové akce je potřeba minimálně 50 stíhaček. Vaše letouny se pokusí shodit bomby na důležité průmyslové zóny vybrané země.
V případě úspěchu operace
Dojde ke zničení některých průmyslových technologií. (Existuje tu 50% šance že vám vybraná země vyhlásí totální válku)
Šance na úspěch mise závisí hlavně na počtu vašich letounů a jejich technologické úrovni proti počtu nepřátelských proti letadlovým střelám a jejich technologickou úrovní.


Vybombardovat výzkumné centra
K provedení takové akce je potřeba minimálně 100 stíhaček. Vaše letouny se pokusí shodit bomby na jedno výzkumné centrum.
V případě úspěchu operace
Bude zničeno jedno výzkumné centrum. (Existuje tu 20% šance že vám vybraná země vyhlásí totální válku)
Šance na úspěch mise závisí hlavně na počtu vašich letounů a jejich technologické úrovni proti počtu nepřátelských proti letadlovým střelám a jejich technologickou úrovní.


Vybombardovat civilní cíle
Vaše letouny se pokusí shodit bomby na významnější město vybrané země.
K provedení takové akce je potřeba minimálně 25 stíhaček.
V případě úspěchu operace
Bomby zabijí velké množství civilistů. (Existuje tu 99% šance že vám vybraná země vyhlásí totální válku)
Šance na úspěch mise závisí hlavně na počtu vašich letounů a jejich technologické úrovni proti počtu nepřátelských proti letadlovým střelám a jejich technologickou úrovní.
Světové velmoci zhorší vztahy s vaší zemí.


Vyslat balistické střely
Umožní vám vyslat balistické střely a vybrat hlavici.

Nezapomeňte na to že
1. Že pokud má vybraná země proti balistické střely mohou vaše střely zastavit, ještě před tím než vůbec dopadnou.
2. Že pokud zasáhnete civilisty, tak s vámi světové velmoci zhorší vztahy.
3. Že vaše balistické střely zacílí na důležitá nepřátelská města.
4. Že výše poškození a ztrát záleží na počtu ve kterém vaše balistické střely vyšlete a na typu jejich hlavic.


Použitím klasických výbušných hlavic můžete zabít až 100 lidí na jednu hlavici.

Použitím chemických hlavic můžete zabít až 1,000 lidí na jednu hlavici.

Použitím biologických hlavic můžete zabít až 50,000 lidí na jednu hlavici.

Použitím nukleárních hlavic můžete zabít až 1,000,000 lidí na jednu hlavici.


Obsazování zemí
Za každou zemi kterou dobiješ, získáš jak území tak i civilisty a s nimi i rebely.
* Nový civilisté zvednou váš měsíční příjem.
* Nesmíte zapomenou na to, že čím více máte území tím více potřebujete proti letadlových střel.

Zprávy
Pokaždé když skončíš kolo, můžeš pomocí zpráv zjistit více o aktivitě ostatních států.

Ukončit kolo
Pokaždé po ukončení kola spočítá systém podmínky v Evropě a podle nich se zachová.

Úrovně obtížnosti
Jednoduchá obtížnost
V tomto případě systém rozdělí měsíční příjem tímto způsobem:
20% na obranu.
25% na ekonomiku a průmysl.
15% na výzkum nových technologií.
35% na zlepšení vztahů s ostatními státy.
5% na nasazení špionů.

Normální obtížnost
V tomto případě systém rozdělí měsíční příjem tímto způsobem:
25% na obranu.
30% na ekonomiku a průmysl.
20% na výzkum nových technologií.
20% na zlepšení vztahů s ostatními státy.
5% na nasazení špionů.

Těžká obtížnost
V tomto případě systém rozdělí měsíční příjem tímto způsobem:
27% na obranu.
27% na ekonomiku a průmysl.
23% na výzkum nových technologií.
16% na zlepšení vztahů s ostatními státy.
7% na nasazení špionů.

Velmi těžká obtížnost
V tomto případě systém rozdělí měsíční příjem tímto způsobem:
30% na obranu.
25% na ekonomiku a průmysl.
23% na výzkum nových technologií.
14% na zlepšení vztahů s ostatními státy.
8% na nasazení špionů.

Neporazitelná obtížnost
V tomto případě systém rozdělí měsíční příjem tímto způsobem:
35% na obranu.
20% na ekonomiku a průmysl.
25% na výzkum nových technologií.
10% na zlepšení vztahů s ostatními státy.
10% na nasazení špionů.

* V případě války využije stát celý svůj příjem na nákup zbraní a zlepšení mezinárodních vztahů. Systém vás o všem co ostatní státy dělají pomocí


Prohra ve hře
Prohrát můžete buď tak že vás atentátníci z jiné země zavraždí nebo že přijdete o všechny jednotky nebo civilisty.
V takovém případě budete mít samozřejmě možnost restartovat hru.
Při restartu přijdete o všechno čeho jste jako vůdce dosáhl. (Armáda, peníze, technologie, atd. …)


Výhra ve hře
Vítězná země je ta země která přežije podmaní si všechny ostatní státy.

Herní skóre
Na konci hry vám systém ukáže co si umělá inteligence myslí o tvém vůdcovství.


Možnosti pro více hráčů
* Může hrát až 7 hráčů + 21 hráčů umělé inteligence (AI) v každém světě. (Max. 28 zemí)
* Můžete vytvářet a hrát ve více světech najednou. (Výběr a přehrávání)
* Systém bude mít historii her. (Kdo vyhrál, ztratil, skončil atd.)

Vytvořte možnosti na světě
* Vyberte téma světa
Ostrovní války = Samostatně (Nejlepší bude Vše vs Všichni)
Východ vs Západ = 14 východních zemí proti 14 západním zemím (Žádná mořská invaze, volba a žádné lodě a ponorky na začátku)
4 kontinenty = doporučeno pro 4 hráče (7 zemí na kontinent)
Plánujeme přidat více map.

Lidé a hráči AI
Vyberte, kolik lidských hráčů se může připojit. (Max 7)
Systém automaticky vypočítá, kolik bude AI.

Definujte čas obratu
Časový interval: 5 minut, 10 minut, 20 minut, 30 minut, 1 hodina, 3 hodiny, 6 hodin, 12 hodin, 24 hodin, 48 hodin, 3 dny, 4 dny, 5 dnů, 6 dnů týdně.

Jaký je jeho průměrný čas?
* Lidský hráč nehrál ve svém časovém intervalu, systém automaticky přeskočí kolo na dalšího hráče.
* Přehrávač může hrát v časovém intervalu, dokud čas nevyprší.
* Po skončení časového intervalu systém umožní dalšímu hráči hrát.
* Poslední hráč zahájí přechod na AI a zpět na první hráče.
* Pokud někdo ztratil systém, předá obrat dalšímu lidskému hráči.
* Pokud zůstane aktivní pouze jeden lidský hráč, systém dává poslednímu hráči možnost hrát, když skončí kolo. (Hra nebude dokončena)
* Pokud systém přeskočí třikrát za sebou na stejném zařízení, systém označí zařízení jako ztraceného hráče v daném světě a dá dalšímu hráči možnost hrát.
Ujistěte se, že jste aktivní a zda máte správné připojení k internetu, abyste zabránili ztrátě připojení a předání kola.
* Jste zodpovědní za vstup, abyste si ověřili, kdy je váš čas hrát. (Zvolte nejlepší časový interval, který můžete hrát)

Určete zemi počátek finančního kapitálu a počet civilistů
Můžete určit, kolik peněz a civilistů bude mít každá země ve hře.
Dáváte více, než bude více prostředků pro všechny.

Aliance
Můžete definovat, zda mají lidští hráči ve hře spojence.
Tvůrce světa může rozhodnout, kolik spojenců AI bude na jednoho člověka.

Světové heslo
Tato volba vám umožní vytvořit svět pouze pro přátele.
Připojí se pouze přátelé, kteří znají heslo.

Možnost hledání
* Vyhledat svět podle ID. (Případ, který hrajete s přáteli)
* Můžete filtrovat aktivní světy podle tématu, počtu hráčů a časového intervalu.

Možnosti lobby
* Může opustit lobby. (Dostanete věc, která ještě nebyla spuštěna)
* Vyberte ze seznamu název vaší země a vlajku.
Když se všichni hráči připojí k systému, umožní hráči 1. zahájení hry.

Podvodníci
Žádáme od všech, aby hrali spravedlivě, Vaším cílem je vyzvat své vůdcovské schopnosti.
Systém provede automatické filtrování podvodníků: Nelze se připojit ke světu se stejným IP, zařízením ...


Automatizované přeložené zprávy
Hra převedená do více než 30 jazyků a tento systém zpráv vám pomůže komunikovat a vzájemně si rozumět ... Posíláte zprávu ve svém jazyce a soupeř dostane zprávu ve svém jazyce.
Stačí vybrat zprávu a zemi ze seznamu a systém přenese vaši zprávu druhému hráči, když jej přijme.

Multiplayerový zpravodajský systém
Můžete vidět akce přijaté jinými lidskými hráči ve zprávách.
Můžete vidět pouze vztahy, špionážní a válečné zpravodajské akce lidských hráčů.
Zprávy jsou smazány po jednom kole.

Evropská Říše 2027 je zadarmo
Jenomže, abychom zaplatily za servery, nadále vyvíjeli hru a zajistili funkční podporu potřebujeme vaši pomoc.
Nakupováním balíčků nám pomůžete zaplatit tyto výdaje.
Děkujeme za vaši podporu!

Vytvořit / Připojit ke světu
Vytvořte nový svět nebo se připojte k existujícím světům. Náklad pro připojení k existujícímu světu činí 20 žetonů.

Oznámení
Můžete obdržet oznámení, když je váš čas hrát.
Ve výchozím nastavení je tato volba vypnuta a můžete ji povolit z nastavení hry.
Oznámení obdržíte e-mailem.

Žetony zdarma
Můžete získat neomezený počet bezplatných žetonů, pokud použijete adresu URL odkazu a pozvete své přátele a rodinu do hry.
200 žetonů pro každého hráče, který pozve kamaráda do hry pomocí adresy URL. (Hráč musí hrát alespoň jednu hru)
100 denní bonusy pro sledování reklam a mnoho dalších volných možností.
To je váš způsob, jak podpořit růst a umožní vám ve hře získat všechny možnosti zdarma.
Vaše podpora je pro nás důležitá, abychom se dále rozvíjeli.
Děkujeme za vaši podporu.

Pomozte nám přidat i váš jazyk
Jestli máš naší hru opravdu rád pomoz přeložit Evropu 2027 do ostatních jazyků.
Budeme za vaši pomoc opravdu vděční.

Zvuk
Zvuky můžete zapnout či vypnout v hlavním menu když kliknete na obrázek zvuku.

Poděkování
Zásluhy za zvuk jdou k: http://www.freesfx.co.uk/

Děkujeme vám za přečtení a doufáme že jsi hru užijete.
Tým iGindisPatreon   Facebook   Twitter   Instagram   YouTube